#Digital4Business

Projekat Digital4Business zajednički finansiraju Evropska unija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i sprovodi se na nivou Centra za digitalnu transformaciju GIZ-a u okviru Parka za inovacije i obuku (ITP) Prizren.

Kroz pružanje savetodavne, finansijske i tehničke pomoći, glavni cilj projekta je da podrži dalji razvoj kosovskih preduzeća, posebno mikro i malih preduzeća (MSP) i poveća njihovu otpornost i agilnost kroz proces digitalizacije i digitalne transformacije.

O programu

Kosovo uživa plodno tlo za inovacije i digitalizaciju zbog veoma visoke penetracije interneta, kao i široke okrivenosti mobilnom mrežom sa značajnim brojem vlasnika mobilnih telefona u zemlji.

Međutim, kosovska poslovna zajednica trenutno se bori da iskoristi puni potencijal novih digitalnih tehnologija i tehnika iz širokog spektra razloga, kao što su nedovoljna finansijska sredstva, nedostatak svesti i znanja u pogledu digitalizacije ili radna snaga sa nedostatkom ili sa nedovoljno najsavremenijih digitalnih veština.

U tom smislu, Program ima za cilj da posebno podrži kosovska mikro i mala preduzeća (MSP) da dalje iskoriste ogromne mogućnosti koje pruža digitalno doba za povećanje poslovne otpornosti i konkurentnosti.

Program je počeo sa radom u februaru 2022. godine i trajaće do januara 2024. godine.

Ciljevi i
korisnici

Glavni cilj Programa je podrška daljem razvoju privatnog sektora Kosova, posebno mikro i malih preduzeća (MSP), u procesu digitalizacije i digitalne transformacije.

S tim u vezi, Program ima za cilj postizanje sledećih rezultata:

 • 1
  Povećan angažman mladih i žena u programima prekvalifikacije/obuke o IKT i digitalnim veštinama
 • 2
  Povećan broj kosovskih preduzeća, posebno mikro i malih, u digitalizaciji poslovanja i aktivnosti
 • 3
  Povećani kapaciteti Kosovske mreže za istraživanje i razvoj(KREN) za sprovođenje aktivnosti e-učenja
 • 4
  Povećane aktivnosti istraživanja i inovacija unutar privatnog sektora na Kosovu, posebno mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP)

Krajnji korisnici (ciljne grupe) Programa su prvenstveno privatna preduzeća, posebno mikro i malih veličina i njihovi zaposleni, kao i nezaposleni stanovnici Kosova. Poseban fokus će biti na rodnom osnaživanju kako bi se poboljšalo učešće žena preduzetnica i nezaposlenih žena.

Drugi važan korisnik je Kosovska mreža za istraživanje i obrazovanje (KREN) koja se nalazi u Parku za inovacije i obuku
(ITP) Prizren

Program u okviru Centra za digitalnu transformaciju ITP Prizren

Program je deo Centra za digitalnu transformaciju ITP Prizren. Osnovan u novembru 2021. godine, Centar radi na razvoju digitalnog ekosistema promovišući i međusobno povezujući nauku i obrazovanje, kao i digitalizaciju poslovanja i preduzetništva.

Specifični ciljevi Programa, njegove oblasti intervencije i misija doprinose posebno u okviru dva od glavnih stubova Centra, a to su nauka i obrazovanje (Podrška istraživačkim fakultetima, institutima, studentima i ustanovama za obuku u vezi sa IKT-om i povezivanjem teorije sa praksom ) i Tehnologija za poslovanje (Podrška tradicionalnim (ne-IKT) preduzećima na Kosovu u digitalizaciji njihovih aktivnosti i procesa).

Povezivanje ovog Programa sa Centrom za digitalnu transformaciju omogućava Centru da proširi svoje aktivnosti i, s druge strane, pruža Programu relevantnu platformu za pretvaranje aktivnosti u formate koji se mogu održati nakon životnog ciklusa Programa.

Program ima za cilj da posebno podrži mikro i mala preduzeća na Kosovu

Oblasti intervencije/akcije

Program je osmišljen kroz četiri glavna područja rezultata.

Program je osmišljen kroz četiri glavna područja rezultata.

Pružanje obuka i prekvalifikacija u oblasti IT i digitalnih veština za ukupno 600 žena i mladih koji su ili ezaposleni nakon krize COVID-19 ili su zaposleni u MSP-ovima.

Podrška preduzećima da digitalizuju svoje aktivnosti

Program će podržati dalji razvoj ne-IKT MSP-ova (poželjno je da budu u vlasništvu ili pod vodstvom žena) kako bi se povećala njihova otpornost i agilnost kroz proces digitalizacije (omogućavanje ili poboljšanje poslovnih procesa korišćenjem digitalnih tehnologija i digitalizovanih podataka) i digitalnih transformacija (kulturna, organizaciona i operativna poslovna transformacija kroz pametnu integraciju digitalnih tehnologija, procesa i kompetencija na strateški način).

Unapređenje e-učenja kroz Kosovsku mrežu za istraživanje i obrazovanje (KREN)

Kroz direktnu nabavku dodatne opreme za Kosovsku mrežu za istraživanje i obrazovanje (KREN) biće stvoreni kapaciteti za sprovođenje aktivnosti e-učenja među prvenstveno privatnim sektorom, posebno MSP-ovima i izgradnja kapaciteta u pogledu održivog korišćenja KREN-a u smislu e-učenja i šire.

Primenjeno istraživanje

Promovisanje primenjenog istraživanja i transfera tehnologije na Kosovu kako bi se povećala otpornost, konkurentnost i održivost lokalnih preduzeća na domaćem tržištu i šire.

Download assessment

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi akcije, kontaktirajte:

Adresa
Park za inovacije i obuku (ITP) Prizren
Ukë Bytyçi
20000 Prizren, Kosovo

Mr Benjamin Cornils
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH
Koordinator programa
[email protected]

Ms Daniela Huhmann
Kancelarija EU na Kosovu – Menadžer programa
[email protected]

Odricanje od odgovornosti

Ova veb stranica je kreirana i održavana uz finansijsku podršku Evropske unije i nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Njen sadržaj je isključiva odgovornost GIZ-a i ne odražava nužno stavove EU ili nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

 • ITP-ovi kanali društvenih medija će se koristiti za vesti i ažuriranja o komponenti.